De gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever gebruikt voor de aanneming van de algemene verordeningen inzake GegevensBescherming (RGPD). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, voor onze klanten en voor onze zakelijke partners. Daarom willen wij allereerst de gebruikte terminologie verduidelijken.

"Wij", "onze", "onze", "beheerder", "service provider" en "Enterprise" verwijzen naar.

In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokken persoon" genoemd); wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon", een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer door verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, Online Identifier, of een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

B. betrokken persoon

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controleur worden verwerkt.

C. behandeling

De verwerking verwijst naar een operatie of een geheel van verrichtingen die worden uitgevoerd of niet met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, instandhouding, aanpassing of Wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door middel van transmissie, diffusie of enige andere vorm van voorziening, verzoening of interconnectie, alsmede vergrendeling, uitwissing of vernietiging.

Beperking van de behandeling

De beperking van de behandeling is het markeren van persoonsgegevens bewaard om hun toekomstige behandeling te beperken.

E. profilering

Profilering verwijst naar elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, met inbegrip van de analyse of voorspelling van Elementen met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische status, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of het verkeer van die natuurlijke persoon

f) pseudonymization

Pseudoniem is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze niet meer aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend zonder toevlucht te nemen tot aanvullende informatie, mits deze informatie Afzonderlijk worden gehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven;

G. verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de behandeling

De voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de middelen van de behandeling bepaalt; Wanneer de doeleinden en de middelen van een dergelijke behandeling worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van een lid-staat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke worden aangewezen of kunnen de specifieke criteria die van toepassing zijn op de aanwijzing van het recht van De Unie of door het recht van een lidstaat;

H. behandeling

Verwerking verwijst naar een operatie of een reeks bewerkingen die worden uitgevoerd of niet met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonlijke gegevens of datasets, zoals het verzamelen, registratie, organisatie, Het structureren, het behoud, de aanpassing of de wijziging, de extractie, het overleg, het gebruik, de mededeling door transmissie, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarheid, benadering of interconnectie, beperking, Wissen of vernietigen;

i) ontvanger

De geadresseerde is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat de verstrekking van persoonsgegevens ontvangt, ongeacht of het een derde is. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaalde opsporings missie overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet beschouwd als Geadresseerden De verwerking van dergelijke gegevens door de betrokken overheidsinstanties in overeenstemming is met de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de gegevens volgens de doeleinden van de verwerking;

Derden

EEN derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de verantwoordelijke voor de verwerking, de onderaannemer en de personen die onder het directe gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of OnderAannemer, zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken;

k) toestemming

De instemming van de betrokkene: elke manifestatie van Will, vrij, specifiek, geïnformeerd en eenduidig, waarbij de betrokkene, door middel van een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, aanvaardt dat de persoonsgegevens Onderworpen aan behandeling;